រឿងរ៉ាវ

Marking the 75th anniversary of the United Nations in 2020

01 July 2020
ចំណងជើង៖ Yaro, a celebrity and influencer in Cambodia, in his UN75 T-shirt
រូបថត៖ © United Nations in Cambodia

អង្គភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ

UN
United Nations

គោលដៅប្រកបដោយចីរភាពដែលគាំទ្រតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ